http://takhtekhab.ir/pic/banner/vip468.jpg

آخرین مقالات

خانه » زنان » کیست تخمدان به سراغ چه زنانی می رود؟

کیست تخمدان به سراغ چه زنانی می رود؟
http://goldwife.ir/pic/ICONS/03.gif

http://goldwife.ir/dl/pic/talar.gif    
http://goldwife.ir/wp-content/uploads/0644.gif

بسیاری از خانم ها دچار کیست تخمدان هستند بدون اینکه اطلاعی در این باره داشته باشند.
شاید شما هم با خانمهای متعددی روبهرو شدهباشید که از اختلالات دوره ماهانه شکایت دارند ونمی دانند چه کاری انجام دهند و البته در این میان حتی برخی از دختران بهدلیل بیاطلاعی از اهمیت موضوع آن را با مادرشان نیز در میان نمیگذارند تا چه برسد به مراجعه به پزشک متخصص. بعضی دیگر از خانمها هم از وجود موهای زائد صورت ناراحتند و نمیدانند برای رفع این مشکل چه باید بکنند؟ برخی به پزشک مراجعه میکنند و برایشان تشخیص کیست تخمدان داده میشود که آنها پیش از دیگران نگرانند ولی باز هم درباره مشکلشان حرفی نمیزنند و چیزی نمیپرسند و… با توجه به اهمیت این موضوع و ارتباط سلامت تخمدانها با سلامت «زن» ما این مقوله را با دکتر مریم جهان افروز برهانی،جراح و متخصص بیماریهای زنان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی در میان گذاشتیم.با توجه به آمار قابلتوجهی که کیستهای تخمدان بویژه در دخترخانمها پیداکرده،لطفاً توضیحدهیدکیست تخمدان چیست و آیا خطرناک است؟کیست تخمدان عبارتاست از تودههای تخمدانی معمولاً خوش خیم که اغلب از نسج تخمدان تولید میشود و در بسیاری از موارد از فولیکولهای سطح تخمدان سرچشمه میگیرد.در واقع کیست تخمدان از تودههای کیسه مانندی که دارای یک جدار است و مقداری مایع ساده داخل آن جمعشده، تشکیل شدهاست.

چه عواملی باعث بروز کیست تخمدان می شود؟علل متفاوتی میتواند باعث بروز این کیستها شود که اکثراً علت آن عدم تخمکگذاری است،چون فولیکولی که قراراست «تخمک» را ایجاد کند و معمولاً در روز چهاردهم بعد از شروع عادت ماهیانه، پارگی طبیعی پیداکرده و تخمک را آزاد میکند،این اتفاق در این فرد رخ نمیدهد و با تجمع آب در داخل خود،تبدیل به کیست می شود.گاهی چند تخمک چند کیست تولید میکنند و این عمل تکرار شده،تعداد زیادی کیست کوچک در تخمدانها ایجاد میشود که آنها را بهنام تخمدانهای «پلی کیستیک» میشناسیم. کیست تخمدان چند نوع است؟ آیا همه کیستها خطرناکند؟کیستها انواع مختلف دارند ولی کیستهای تخمدان شایعکه بیشتر دیدهمیشود،اکثراً کیستهای ساده و همان کیستهایی است که شرح دادهشد.ولی در مواردی این کیستها میتواند بدخیم و خطرناک باشد که برای تشریح آنها به بحثهای پیچیده پزشکی نیاز میباشد.گاهی هم از محل فولیکول تخمدانی در مرحله دوم سیکل ماهانه که دوره «لوتیئنی» نامیده میشود کیستهای لوتیئنی ساخته میشود که آنها نیز به نام کیست «فونکسیونل» شناخته شده و خطرناک نیستند.این کیستها یا خود بهخود و یا بوسیله درمانهای ساده رفع میشوند.

معمولاً بیمارانی که کیست تخمدان دارند،با دارو درمان میشوند؟همانطور که اشاره شد،کیستهایی که جدارنازک و صاف دارند،ساده هستند و در داخل آنها مایع صاف بدون هیچگونه نسج اضافی ملاحظه میشود اینها کیستهای «فونکسیونل» هستند و اکثراً خودبهخود رفع میشوند،پس به درمان خاصی نیاز ندارد.ولی گاهی همین کیستها،کمی بزرگتر شده و می توانند علایمی مثل درد در زیردل و اختلال در دوره ماهانه بیمار تولید کنند.گاهی هم لکه بینی در این بیماران دیده میشود که با استفاده از قرصهای ضدبارداری به راحتی درمان میشوند و با یک سونوگرافی ساده هم تشخیصداده میشوند. در ضمن تخمدانهای با کیستهای متعدد (پلی کیستیک) نسبتاً خوش خیم هستند ولی درمان آنها در بیماران مختلف بر حسب شرایط بیمار نظیر وزن و اینکه ازدواج کرده یا نه و یا بچه میخواهد یا نمیخواهد کاملاً متفاوت است و به بررسیها و آزمایشهای دقیقتر و مراجعههای متعدد به پزشک نیاز دارد. خانم دکتر چه کیستهایی به جراحی نیاز دارند؟ در بیماری که کیست تخمدان دارد،اگر علایم غیرعادی رخ دهد،ممکن است کار به جراحی بکشد،مثلاً کیست پاره شود و یا دردهای شکمی و لگنی حاد و علایم خونریزی داخل شکمی پیدا شود،اکثراً کار به جراحی میکشد. * در بعضی موارد هم ممکن است کیست دچار پیچخوردگی شود و این پیچخوردگی ادامه یافته منجر به تحریک پریتون و کیست دچار کمخونی شود.در اینصورت نیز اگر علایم با جابجایی و استراحت تغییر نکند و درد و استفراغ ادامه پیدا کند،باید جراحی شود. * در حالتی که کیست خیلی بزرگ شود و یا آنکه پس از چند دوره درمان طبی به درمان جواب ندهد (باید جراحی شود) معمولاً تخمدانهای با کیستهای متعدد به جراحی نیاز ندارند ولی بیمار باید با دقت تحت نظر باشد و ممکناست سالها به درمان طبی نیاز داشتهباشد که برحسب شرایط سنی،وضعیت کیستها و شرایط زناشویی و وزن بیمار،درمانها متفاوت خواهدبود. کیست تخمدان معمولاً چه علایمی ایجاد میکند؟ علایم حاد کیست تخمدان شامل:احساس درد ناگهانی شکم،تهوع و استفراغ،تغییرات نبض،احساس ضعف که ممکناست بهعلت خونریزی داخلی باشد.بعضی وقتها با خونریزی مختصر پریتون علایم شدت پیدا نمیکند و با استراحت در بیمارستان علایم بهبود پیدا کرده و احتیاج به عملندارد. آیا این کیستها قابل پیشگیریهستند؟ پیشگیری بدون استفاده از دارو برای کیست تخمدان وجود ندارد فقط تجربه نشان داده که افرادی که از قرصهای ضدبارداری استفاده میکنند،کمتر دچار کیستتخمدان میشوند و در حاملگی و شیردهی نیز بهعلت مهار فعالیتتخمدان کیستهای تخمدان کمتر مشاهده میشود و اگر هم وجود داشتهباشد در دوره بارداری و شیردهی خودبهخود پسرفت پیدا میکند.معمولاً خانمهایی که دیر ازدواج میکنند و دیر حامله میشوند،بیشتر در معرض این کیستها قرار میگیرند، ولی کاملاً نمیتوانیم بگوییم که برای جلوگیری از کیستتخمدان قرص ضدبارداری بخورند چون همه خانمها کیست تخمدان پیدا نمیکنند بنابراین توصیه میکنم با مراجعه مرتب سالانه به پزشک متخصص زنان مشاوره و معاینه شوند و هرگاه دردهای مبهم لگنی، لکهبینی و یا بینظمی در عادت ماهانه پیدا کردند.باید با متخصص زنان مشورت کنند و بهموقع سونوگرافی انجام دهند تا در صورت کیست،نوع آن مشخص شود و درمان به روش صحیحصورت گیرد.چون اکثر این کیستها در صورت تشخیص بموقع با درمان دارویی رفع خواهندشد( استفاده از هورمونها) و به ندرت کار به جراحی میکشد. معمولاً دختر خانمهایی که کیستتخمدان دارند،از اینکه در آینده باردار نشوند،نگران هستند، آیا کیست تخمدان مانع بارداری میشود؟در تخمدانهای پلیکیستیک با توجه به اینکه کاملاً وضع آندوکرینولوژی زن بههم میخورد و از تخمدانهای کیستیک و بدون تخمکگذاری هورمونهای مردانه ترشح میشود همچنین پرمویی (هیرسوتیسم) و اختلالات شدید دوره ماهانه دیده میشود (مثلاً هر شش ماه یا هر سه تا چهارماه یکبار پریود می شوند) فرد دچار «الیگومنوره» شدید میشود،در نتیجه با شرایط حاملگی دشوار روبهرو است و به کمک پزشک نیاز دارند. علاوه بر این افرادی که هنوز ازدواج نکردند،هم نباید رها شوند چون اختلالات و تغییرات هورمونی ایجاد عوارض میکند و حتی میتواند حالتی شبیه دیابت در بیماران ایجاد کند.در بخشی از صحبتهایتان اشاره به قرصهای ضدبارداری در پیشگیری و درمان کیست تخمدان کردید آیا دختر خانمهایی که به منظور درمان کیست تخمدان از قرصهای ضدبارداری استفاده می کنند،برای بارداری در آینده با مشکلی برخورد نخواهندکرد؟اثر قرصهای ضدبارداری در عقیم کردن خانمها علمی نیست،مگر اینکه بهمدت خیلی طولانی قرص بخورند،بهطوریکه اندومتر خیلی لاغر شود،ولی هیچ منبعی ننوشتهاست که قرص ضدبارداری کسی را برای ابد عقیم میکند.ممکن است بارداری را مدتی به تأخیر بیندازد، ولی عقیم و نابارور نمیکند.حتی بعضی خانمها که قرص مصرف میکنند،وقتی آنرا قطع میکنند،دچار آمنوره (قطع پریود) میشوند. توصیه میشود کسانیکه قرص مصرف میکنند،قبل از پنج سال دوباره بازنگری کنند و با نظر پزشک معالج قرص را ادامه دهند. کسانی که کیست تخمدان دارند و تحت درمان هستند،چه نکاتی را باید رعایت کنند؟خانمهایی که کیست تخمدان دارند و دارو مصرف میکنند،باید از حرکات ورزشی جهشی و کششی،دوومیدانی،شنا،یوگا و نظیر آن پرهیز کنند.در واقع هر کاری که فشار به لگن بیاورد ممنوع است.پس از دوره درمان هم که پزشک تعیین میکند،دوباره مراجعه کنند تا از درمان کامل خود مطلع شوند و در صورت جواب ندادن درمان و بهبود نیافتن،بررسیهای آزمایشگاهی دقیقتر از آنها بهعمل آید.اصولاً خانمها برای اطلاع از وضعیتسلامت خود هر چند وقت یکبار باید به متخصص زنان مراجعه کنند؟تمام خانمها باید سالی یکبار به متخصص زنان مراجعه کنند و تحت معاینه قرارگیرند.بخصوص پس از سن۵۰سالگی که مشکلات خطرناک تخمدانی (سرطانها) شایعتراست و از این سن باید هر شش ماه یکبار حتماً مورد معاینه دقیق قرارگیرند.کلاً برای رفع کیستها سادهترین و کم خرجترین درمان همان قرصهای ضدبارداری است ولی بیمار نباید خودسرانه عمل کند،بلکه باید تحتنظر متخصص زنان باشد و فرمهای مقاوم بدرمان را جدیبگیرد.سادهاندیشی هرگز در هیچ مسأله پزشکی مجاز نیست،بخصوص در مورد مسأله تخمدان که عضوی کلیدی است و سلامتی و شادابی و زایندگی زن مستقیماً با آن در ارتباط است.خانمها باید حساس باشند و مثل یک نگین الماس آنرا گرانقیمت بدانند.مشکلات تخمدانی از جنین داخل شکم مادر تا صدسالگی می تواند ظهور کند پس در هر مرحلهای از زندگی حتی در کودکی باید مواظب این عضو حساس باشیم که جانشین ندارد. خانم دکتر برهانی در پایان گفتگو چنانچه نکته خاصی وجود دارد که مادران در ارتباط با دختر خانمهایشان باید به آن توجه کنند،اشاره بفرمایید.تمام مادران عزیز اگر دختر خانمی دارند که چاق است،اختلال عادت ماهانه دارد و بخصوص موی اضافی غیرعادی در بدن دارد (هیرسوتیسم) این سه علامت را جدی بگیرند وحتماً با پزشک متخصص زنان مشورت کنند.نکته مهم دیگر اینکه به دختران خود تفهیم کنند که بهخاطر سلامتی ازدواج کنند،نه به خاطر اتومبیل و آپارتمان و ویلا چون دیر ازدواج کردن باعث کیست تخمدان، فیبروم رحم، زایمانهای با سزارین، شیردهی ناموفق، آندومتریوز و… میشود.امروز علم میگوید:بهترین تخمک مربوط به سن زیر۲۴سال است یعنی بین۲۰تا۲۴سالگی.

http://goldwife2.ir/pic/BANNER/vip-ads/test.jpg

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب مشابه مطلب فوق

محبوب ترین مقالات

http://goldwife.ir/wp-content/uploads/vip5252.gif

جدیدترین مطالب

آمار

تاییدیه حساب تجاری سایت اتاق خواب

نظرسنجی

  • http://goldwife2.ir/pic/icon/tasa3.png

  • http://goldwife2.ir/pic/icon/tasa2.png

  • http://goldwife2.ir/pic/icon/tasa.png